نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   المسند من مسائل احمد بن حنبل
المسند من مسائل احمد بن حنبل
نسخه خطی موزه بریتانیا، رقم OR ۲۶۷۵.
تعداد سطر: ۲۳
ماده تصویر: کاغذی
یادداشت: مؤلف: ابوبکر احمد بن محمّد بن هارون بن یزید خلّال
نسخه از انتها ناقص است.
فیلم از موزه بریتانیا ـ لندن شماره OR ۲۶۷۵
تعداد فریم: ۴۳۰
تعداد صفحه در هر فریم: ۱
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: پایین
طول تصویر: ۲۰
عرض تصویر: ۳۰
شماره نسخه عکسی: م/۱۷
المسند من مسائل احمد بن حنبل