نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   رموز الکنوز في تفسیر الکتاب العزیز
رموز الکنوز في تفسیر الکتاب العزیز
نسخه خطی کتابخانه دارالکتب الظاهریه.
زبان: عربی
نویسنده: عزالدّین عبدالرزاق رسعنی حنبلی
تعداد سطر: ۲۷
ماده تصویر: کاغذی
یادداشت: مؤلف: آغا بزرگ طهرانی (وفات ۱۳۸۹ هجری)
نسخه به خط مؤلف کتابت شده است.
تعداد فریم: ۲۵۲
تعداد صفحه در هر فریم: ۱
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: پایین
طول تصویر: ۲۰
عرض تصویر: ۳۰
شماره نسخه عکسی: م/۶۳
رموز الکنوز في تفسیر الکتاب العزیز
نسخ خطی دیگر از این کتاب
رموز الکنوز في تفسیر الکتاب العزیز
نویسنده: عزالدّین عبدالرزاق رسعنی حنبلی
رموز الکنوز في تفسیر الکتاب العزیز
زبان: عربی
نویسنده: عزالدّین عبدالرزاق رسعنی حنبلی
رقم المخطوطة: ۵۲۸