نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   رموز الکنوز في تفسیر الکتاب العزیز
رموز الکنوز في تفسیر الکتاب العزیز
نسخه خطی کتابخانه دارالکتب الظاهریه، رقم ۵۲۸.
زبان: عربی
نویسنده: عزالدّین عبدالرزاق رسعنی حنبلی
تعداد سطر: ۲۱
ماده تصویر: کاغذی
یادداشت: مؤلف: عزالدّین عبدالرزاق رسعنی حنبلی (وفات ۶۶۰ هجری)
فیلم از دارالکتب الظاهریه
تعداد فریم: ۵۴۲
تعداد صفحه در هر فریم: ۱
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: بالا
طول تصویر: ۲۰/۵
عرض تصویر: ۲۹
شماره نسخه عکسی: م/۶۴
رموز الکنوز في تفسیر الکتاب العزیز
نسخ خطی دیگر از این کتاب
رموز الکنوز في تفسیر الکتاب العزیز
نویسنده: عزالدّین عبدالرزاق رسعنی حنبلی
رموز الکنوز في تفسیر الکتاب العزیز
زبان: عربی
نویسنده: عزالدّین عبدالرزاق رسعنی حنبلی
رقم المخطوطة: ۵۲۸