نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   مجموعه ع/36
مجموعه ع/36
نسخه خطی کتابخانه دارالکتب الظاهریه.
ماده تصویر: کاغذی
یادداشت: ۱. جزء من فوائد قاضي اردبیلي ، تألیف ابومحمّد عبدالله بن علی بن عبدالله شفتی اردبیلی (صفحه ۱ـ ۲۸) تاریخ سماع در آخر رساله به سال ۵۷۳ هجری دیده می شود.
۲. حدیث عبدالوهاب الکلابي، تألیف ابوالحسین عبدالوهاب بن حسین بن ولید کلابی (صفحه ۳۴ ـ ۵۳) تاریخ بلاغ در آخر رساله به سال ۵۱۲ هجری دیده می شود.
۳. همان رساله (صفحه ۵۸ ـ ۷۶) تاریخ سماع به سال ۵۷۹ هجری در اصفهان.
۴. جزء فیه من حدیث ابي الحسن الکلابي، تألیف همو (صفحه ۸۰ ـ ۹۰) تاریخ سماع در آخر رساله به سال ۶۰۳ هجری دیده می شود.
۵. جزء فیه حدیث ابي العباس طاهر بن محمّد بن حکم تمیمي (صفحه ۹۶ ـ ۱۱۵) در انتهای نسخه تاریخ سماع به سال ۴۶۹ هجری دیده می شود.
۶. المحاسن المجتمعة في خلفاء الاربعة (صفحه ۱۱۷ ـ ۱۸۲) کاتب عبدالقادر
۷. العقد الثمین في مناقب عایشه (صفحه ۱۸۳ ـ ۱۹۱) کاتب یوسف بن محمّد حماد قزوینی، تاریخ کتابت جمادی الاول ۱۲۶۶ هجری
عکس از کتابخانه دارالکتب الظاهریه ـ دمشق
تعداد فریم: ۹۹
تعداد صفحه در هر فریم: ۲
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: بالا
طول تصویر: ۲۳
عرض تصویر: ۱۷
شماره نسخه عکسی: ع/۳۶
مجموعه ع/36
ضمن این مجموعه:
العقد الثمین في مناقب عایشه
زبان: عربی
کاتب: یوسف بن محمّد حماد قزوینی
تاریخ کتابت: جمادی الاول ۱۲۶۶ق.