نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   مجموعه ع/101
مجموعه ع/101
تعداد سطر: ۲۱-۲۲
ماده تصویر: کاغذی
یادداشت: ۱. رساله فلسفی، تألیف ... (برگ ۱ ـ ۱۹) از ابتدا ناقص است.
۲. مفتاح الخیر في شرح رسالة الطیر، تألیف جمال الدّین علی بن سلیمان بحرانی (برگ ۱۹ ـ ۲۶) نسخه کامل است.
۳. نهج المستقیم علی طریقة الحکیم، تألیف جمال الدّین میثم بحرانی (برگ ۲۶ ـ ۳۴)
۴. قصه سلامان و ابسال، تألیف ... (برگ ۳۴ ـ ۳۶) نسخه کامل است.
تعداد فریم: ۳۶
تعداد صفحه در هر فریم: ۲
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: مطلوب
طول تصویر: ۲۹
عرض تصویر: ۲۱
شماره نسخه عکسی: ع/۱۰۱
مجموعه ع/101
ضمن این مجموعه:
قصه سلامان و ابسال