نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   مجموعه ع/155
مجموعه ع/155
نسخه خطی کتابخانه دارالکتب الظاهریه.
ماده تصویر: کاغذی
یادداشت: ۱. کتاب القضا من السنن، تألیف ابو عبدالرحمن احمد بن شعیب بن علی نسائی خراسانی (وفات ۳۰۳ هجری) (برگ ۱ ـ ۹) تاریخ بلاغ ۴۸۵ هجری.
۲. کتاب العاریة و الودیعة (برگ ۱۰)
۳. امالي ابو الفتح میمون بن حمزه بن الحسنی الحسینی (برگ ۱۰ ـ ۱۲)
۴. کتاب الجهاد الخیل من السنن، تألیف ابو عبدالرحمن احمد بن شعیب نسائی (وفات ۳۰۳ هجری) (برگ ۱۳ ـ ۳۳)، تاریخ بلاغ ربیع الاول ۴۸۵ هجری.
۵. کتاب قسم الخمس، تألیف همو (برگ ۲۳ ـ ۲۵) تاریخ بلاغ ۸[]۴ هجری.
۶. احادیث یغنم بن سالم عن انس بن مالک، (برگ ۲۵ ـ ۲۸)، کاتب عبدالله بن احمد بن علی بن صابر، تاریخ کتابت سال ۴۸۴ هجری.
عکس از کتابخانه دار الکتب الظاهریه ـ دمشق
تعداد فریم: ۳۹
تعداد صفحه در هر فریم: ۲
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: بالا
طول تصویر: ۲۴
عرض تصویر: ۱۸
شماره نسخه عکسی: ع/۱۵۵
مجموعه ع/155
ضمن این مجموعه:
احادیث یغنم بن سالم عن انس بن مالک
کاتب: عبدالله بن احمد بن علی بن صابر
تاریخ کتابت: ۴۸۴ق.