نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   مجموعه ع/162
مجموعه ع/162
نسخه خطی کتابخانه استاد حاج سیّد محمّد علی روضاتی .
تعداد سطر: ۱۹
کاتب: سید محمد موسوی خوانساری
ماده تصویر: کاغذی
یادداشت: ۱. النکت في مقدمات الاصول، املاء شیخ اجل محمّد بن محمّد بن نعمان حارثی مفید (صفحه ۸۵ ـ ۹۳).
۲. کتاب في الفرق بین الشیعة و المعتزلة و بین العدلیة منهما، تألیف همو (صفحه ۹۳ ـ ۱۶۵) تاریخ کتابت سوم رجب ۱۲۸۱ هجری.
۳. اجوبة السیّد المرتضی، (صفحه ۱۶۷ ـ ۱۶۹). «این رضی است نه مرتضی».
۴. فصل من حکایات الشیخ المفید، به نقل از سیّد مرتضی علم الهدی و غیره (صفحه ۱۷۰ ـ ۱۷۸).
نسخه ها کامل و از میان مجموعه رسائل یازده گانه انتخاب و عکسبرداری شده است شماره رساله های فوق در مجموعه مذکور به ترتیب ۵ ـ ۶ـ ۷ـ ۸ ذکر شده است، کاتب [عالم فاضل و دانشمند متبحّر] سیّد محمّد موسوی خوانساری.
عکس از کتابخانه استاد حاج سیّد محمّد علی روضاتی ـ اصفهان
تعداد فریم: ۵۲
تعداد صفحه در هر فریم: ۲
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: بالا
طول تصویر: ۲۹
عرض تصویر: ۲۱
شماره نسخه عکسی: ع/۱۶۲
مجموعه ع/162
ضمن این مجموعه:
فصل من حکایات الشیخ المفید