نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   مجموعه ع/161
مجموعه ع/161
نسخه خطی کتابخانه دانشکده الهیات مشهد.
تعداد سطر: مختلف
کاتب: محمّد بن اسدالله بروجردی
تاریخ کتابت: ۱۰۳۰ق.
محل کتابت: بروجرد
ماده تصویر: کاغذی
یادداشت: ۱. شرح حدیث علی علیه السلام ( نفایس التحقیق و جواهر التدقیق)
۲. شرح رساله اثبات جوهر مفارق ( تکثیر الفوائد و تیسیر العوائد)، تألیف محمّد بن اسعد دوانی که تعلیقه ای بر کتاب اثبات جوهر المفارق خواجه نصیر الدّین طوسی است.
۳. رساله در مراتب موجودات
۴. رساله در حکمت
۵. رساله در مکان طبیعی
۶. درة الفاخرة، تألیف نور الدّین عبدالرحمن جامی (وفات ۸۹۸ هجری).
۷. المسائل، شرح و توضیح ۹ مسئله فلسفی، تألیف سال ۹۶۰ و هدیه شده به میر میران.
۸. نظم البراهیم في اصول الدّین، مشتمل بر هفت باب.
نسخه کامل و در ۱۰۷ برگ کتابت شده است، کاتب همه رسائل محمّد بن اسدالله بروجردی و تاریخ کتابت سالهای ۱۰۳۰ و ۱۰۳۱ در بلده بروجرد.
عکس از کتابخانه دانشکده الهیات ـ مشهد شماره ۱۴۸۸۵
تعداد فریم: ۸۷
تعداد صفحه در هر فریم: ۲
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: پایین
طول تصویر: ۲۹
عرض تصویر: ۲۱
شماره نسخه عکسی: ع/۱۶۱
مجموعه ع/161
ضمن این مجموعه:
المسائل
تاریخ تألیف: ۹۶۰ق.