نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   مجموعه ع/126
مجموعه ع/126
تعداد سطر: ۲۱
تاریخ کتابت: ۱۰۷۵ق.
ماده تصویر: کاغذی
یادداشت: ۱. الاجوبة، تألیف ابی عبدالله محمّد بن محمّد بن نعمان مفید که در جواب مسائل نه گانه السیّد الشریف الفاضل اطال الله في عزالدّین و الدنیا نگاشته است (صفحه ۳ ـ ۲۱).
۲. المسائل العکبریة، تألیف ابی عبدالله محمّد بن محمّد بن نعمان مفید که در پاسخ سؤالات حاجب ابواللیث بن سراج نوشته است (صفحه ۲۱ ـ ۴۳).
۳. الاجوبة، سیّد مرتضی علم الهدی موسوی که در پاسخ سؤالات پانزده گانه ای که از شهر ری آمده نگاشته است (صفحه ۴۳ ـ ۵۸).
نسخه کامل و در ۵۶ صفحه کتابت شده است، کاتب نسخه را به درخواست علم الهدی [بن مولی محسن فیض کاشانی] در تاریخ ۱۰۷۵ در بلده قاسان نگاشته شده است (دستخط علم الهدی در اول نسخه موجود است).
عکس از لندن ـ انگلستان
تعداد فریم: ۲۹
تعداد صفحه در هر فریم: ۲
رنگ عکس: سیاه و سفید، سیاه و سفید
کیفیت تصویر: بالا
طول تصویر: ۲۴
عرض تصویر: ۲۰
شماره نسخه عکسی: ع/۱۲۶
مجموعه ع/126
ضمن این مجموعه: