نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   مجموعه ع/114
مجموعه ع/114
تعداد سطر: ۲۰
کاتب: جمال بن محمّد بن مسعود الفضل
ماده تصویر: کاغذی
تعداد فریم: ۱۴۵
تعداد صفحه در هر فریم: ۲
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: بالا
طول تصویر: ۲۹
عرض تصویر: ۲۰
شماره نسخه عکسی: ع/۱۱۴
مجموعه ع/114
ضمن این مجموعه:
جزء یشتمل علی مراثي اهل البیت
نویسنده: ابوالحر صفوان بن ادریس بن ابراهیم بن ادریس