نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   مجموعه ع/175
مجموعه ع/175
نسخه خطی کتابخانه عمومی وزیری.
کاتب: محمّد علی بن شیخ حماد حلی برعونی
تاریخ کتابت: ذی الحجه ۱۰۱۵ق.
ماده تصویر: کاغذی
یادداشت: ۱. معالم العلماء، تألیف محمّد بن علی بن شهر آشوب سروی مازندرانی (صفحه ۲ ـ ۶۷)، کاتب محمّد علی بن شیخ حماد حلی برعونی، تاریخ کتابت ذیحجه سال ۱۰۱۵ هجری.
۲. فهرست اسماء علماء الشیعة و مصنفیهم، تألیف شیخ منتجب الدّین علی بن عبیدالله بابویه رازی (صفحه ۱ـ ۴۳)، کاتب محمّد علی بن شیخ حماد حلی برعونی، تاریخ کتابت اواخر ذیحجه سال ۱۰۱۵ هجری از روی نسخه تلمیذ مصنف شیخ یحیی بن محمّد بن علی حمدانی قزوینی با تاریخ رجب ۶۱۳ هجری.
عکس از کتابخانه عمومی وزیری ـ یزد
تعداد فریم: ۵۹
تعداد صفحه در هر فریم: ۲
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: بالا
طول تصویر: ۳۰
عرض تصویر: ۲۱
شماره نسخه عکسی: ع/۱۷۵
مجموعه ع/175
ضمن این مجموعه:
فهرست اسماء علماء الشیعة و مصنفیهم
زبان: عربی
نویسنده: منتجب الدین علی بن عبیدالله بن بابویه رازی
سرعنوان موضوعی: نویسندگان شیعه > سرگذشتنامه و کتابشناسی، مجتهدان و علما > سرگذشتنامه و کتابشناسی
کاتب: محمّد علی بن شیخ حماد حلی برعونی
تاریخ کتابت: ذی الحجه ۱۰۱۵ق.
نسخه‌های چاپی کتاب
فهرست أسماء علماء الشیعة ومصنفیهم فهرست أسماء علماء الشیعة ومصنفیهم
نویسنده: منتجب الدین علی بن عبیدالله بن بابویه رازی
دار الاضواء، چاپ دوم، بیروت، ۱۴۰۶ق. برابر 1986م.
نسخ خطی دیگر از این کتاب
فهرست أسماء علماء الشیعة ومصنفیهم فهرست أسماء علماء الشیعة ومصنفیهم
فهرست أسماء علماء الشیعة ومصنفیهم فهرست أسماء علماء الشیعة ومصنفیهم
فهرست اسماء علماء الشیعة و مصنفیهم
زبان: عربی
نویسنده: منتجب الدین علی بن عبیدالله بن بابویه رازی
سرعنوان موضوعی: نویسندگان شیعه > سرگذشتنامه و کتابشناسی، مجتهدان و علما > سرگذشتنامه و کتابشناسی
کاتب: محمّد علی بن شیخ حماد حلی برعونی
تاریخ کتابت: ذی الحجه ۱۰۱۵ق.