نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   نور حدقة البدیع و نور حدیقة الربیع
نور حدقة البدیع و نور حدیقة الربیع
نسخه خطی کتابخانه طوپقپو، رقم ۱۴۸۲.
زبان: عربی
نویسنده: ابراهیم بن علی عاملی کفعمی
تعداد صفحات: ۶۷۷
تعداد سطر: ۲۳
ماده تصویر: کاغذی
یادداشت: مؤلف: تقی الدّین ابراهیم بن علی کفعمی عاملی (وفات ۹۰۵ هجری)
فیلم از کتابخانه طوپقپو سرای امانت خزانه سی ـ اسلامبول شماره ۱۴۸۲
تعداد فریم: ۶۷۷
تعداد صفحه در هر فریم: ۱
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: مطلوب
شماره نسخه عکسی: م/۱۰۴
نور حدقة البدیع و نور حدیقة الربیع