نشریات
صفحه اصلی   /   نشریات   /   آینه میراث
آینه میراث
ویژه نقد کتاب، کتابشناسی و اطلاع رسانی در حوزه متون
عنوان: آینه میراث
عنوان فرعی: ویژه نقد کتاب، کتابشناسی و اطلاع رسانی در حوزه متون
زبان: فارسی، انگلیسی
دوره نشر: فصلنامه
دوره نشر جدید: شش ماه یک بار
نوع نشریه: پژوهشی
شاپا: ۱۵۶۱-۹۴۰۰
شماره‌ها:
آیینه میراث - 1ـ8
پیاپی ۱ـ۸، سال اول، شماره اول، رحلى
آیینه میراث- 2
پیاپی ۲، ویژه‌نامه احیاء و تصحیح متون فارسی در شبه قاره پاکستان و هند/ مصاحبه با دکتر عارف نوشاهی- تاریخچه مطالعات ایرانی و مباحث متن پژوهی در پاکستان/ متن سخنرانی دکتر عارف نوشاهی- فیلسوف نونهره از واپسین حلقه های اتصال حکمت ایرانی و هندی/ اکبر ثبوت، سال دوره جدید، ۲، شماره ضمیمه ۲، ۱۳۸۳ش.، ۱۱۶ صفحه، وزيرى
آیینه میراث - 3
پیاپی ۳، ویژه‌نامه حزین نامه، سال سوم، شماره ضمیمه۳، ۱۳۸۴، ۱۲۰ صفحه، وزيرى
آیینه میراث - 4
پیاپی ۴، ویژه‌نامه جنگ بیاض(بمناسبت هفته کتاب و حامیان نسخه های خطی)، سال سوم، شماره ضمیمه ۴، سال۱۳۸۴، ۹۰ صفحه، وزيرى
آیینه میراث - 5
پیاپی ۵، ویژه‌نامه تذکره نقل مجلس، سال سوم، شماره ضمیمه۵، ۱۳۸۴، ۷۰ صفحه، وزيرى
آیینه میراث - 6
پیاپی ۶، ویژه‌نامه جغرافیای جندق و بیابانک/ابراهیم دستان، سال دوره جدید۴، شماره ضمیمه۶، ۱۳۸۵، ۷۹ صفحه، وزيرى
آیینه میراث - 7
پیاپی ۷، ویژه‌نامه جنگ معانی، سال دوره جدید۷، شماره ضمیمه۷، ۱۳۸۵، ۳۱۳ صفحه، وزيرى
آیینه میراث - 8
پیاپی ۸، ویژه‌نامه بلوهر نامه/جلیل نوذری، سال دوره جدید۴، شماره ضمیمه۸، ۱۳۸۵، ۱۴۴ صفحه، وزيرى
آیینه میراث - 9
پیاپی ۹، ویژه‌نامه میکادو نامه/حسین علی تاجر شیرازی، سال دوره جدید۴، شماره ضمیمه۹، ۱۳۸۵، ۱۲۶ صفحه، وزيرى
آیینه میراث - 10
پیاپی ۱۰، ویژه‌نامه قطف الزهور فی تاریخ الدهور/ابکاریوس، سال دوره جدید۴، شماره ضمیمه۱۰، ۱۳۸۵، ۸۸ صفحه، وزيرى
آیینه میراث - 11
پیاپی ۱۱، ویژه‌نامه ابواب منتخب از زیج مفرد، سال چهارم، شماره ضمیمه۱۱، ۱۳۸۵، ۱۸۴ صفحه، وزيرى
آیینه میراث - 12
پیاپی ۱۲، ویژه‌نامه گنجینه های دست نویس های اسلامی در ورارود و قفقاز، سال دوره جدید۴، شماره ضمیمه ۱۲، ۱۳۸۵، ۸۲ صفحه، وزيرى
آیینه میراث - 13
پیاپی ۱۳، ویژه‌نامه صوابنامه،اغلاط چاپی مجلدات ده گانه،تفسیر شریف کشف الاسرار وعدة الابرار/مهدی دامغانی، سال دوره جدید۵، شماره ضمیمه۱۳، سال۱۳۸۶، ۱۲۳ صفحه، وزيرى
آیینه میراث - 14
پیاپی ۱۴، سال چهارم، شماره دوم، پاییز۱۳۸۰، ۱۰۰ صفحه، رحلى كوچك
آیینه میراث - 15
پیاپی ۱۵، سال چهارم، شماره سوم، زمستان۱۳۸۰، ۱۲۶ صفحه، رحلى كوچك
آیینه میراث - 16
پیاپی ۱۶، سال چهارم، شماره چهارم، بهار ۱۳۸۱، ۱۱۳ صفحه، رحلى كوچك
آیینه میراث - 17
پیاپی ۱۷، سال پنجم، شماره اول، تابستان ۱۳۸۱، ۱۱۴ صفحه، رحلى كوچك
آیینه میراث - 18،19
پیاپی ۱۸،۱۹، سال پنجم، شماره دوم، پاییز و زمستان۱۳۸۱، ۱۶۲ صفحه، رحلى كوچك
آیینه میراث - 20
پیاپی ۲۰، ویژه‌نامه ویژه نامه تاریخ علم، سال اول، شماره اول، بهار ۱۳۸۲، ۴۴۲ صفحه، وزيرى
آیینه میراث - 21
پیاپی ۲۱، سال اول، شماره دوم، تابستان۱۳۸۲، ۲۲۶ صفحه، وزيرى
آیینه میراث - 22
پیاپی ۲۲، سال اول، شماره سوم، پاییز ۱۳۸۲، ۲۵۷ صفحه، وزيرى
آیینه میراث - 23
پیاپی ۲۳، سال دوره جدید۱، شماره چهارم، زمستان ۱۳۸۲، ۲۵۶ صفحه، وزيرى
آیینه میراث - 24
پیاپی ۲۴، ویژه‌نامه ترجمه سوره مائده/علی رواقی، سال دوم، شماره ضمیمه ۱، بهار ۱۳۸۳، ۱۳۹ صفحه، وزيرى
آیینه میراث - 25
پیاپی ۲۵، سال دوم، شماره دوم، تابستان۱۳۸۳، ۱۷۲ صفحه، وزيرى
آیینه میراث - 26
پیاپی ۲۶، سال دوم، شماره سوم، پاییز۱۳۸۳، ۲۷۱ صفحه، وزيرى
آیینه میراث - 27
پیاپی ۲۷، سال دوم، شماره چهارم، زمستان ۱۳۸۳، ۳۴۴ صفحه، وزيرى
آیینه میراث - 28
پیاپی ۲۸، ویژه‌نامه ویژه نامه تاریخ علوم(2)، سال سوم، شماره اول، بهار۱۳۸۴، ۴۹۸ صفحه، وزيرى
آیینه میراث- 29
پیاپی ۲۹، سال سوم، شماره ۲۹م، ۱۳۸۴ش.، ۳۳۲، ۱۲ صفحه، وزيرى
آیینه میراث - 30،31
پیاپی ۳۰،۳۱، سال سوم، شماره سوم، پاییز و زمستان۱۳۸۴، ۴۶۹ صفحه، وزيرى
آیینه میراث- 32
پیاپی ۳۲، ویژه‌نامه جمهوری ونیر و ایران/ گولیلمو برشه- ترجمه یوسف خان مؤدب الملک به همراه مقاله‌ای درباره فعالیتهای فرهنگی یوسف خان/ محسن بهرام نژاد، سال دوره جدید، ۱۱، شماره ضمیمه ۳۲، ۱۳۹۲ش.، ۹۹ صفحه، وزيرى
اهدا کننده: سید محمدحسین حکیم
آیینه میراث - 33،34
پیاپی ۳۳،۳۴، سال چهارم، شماره دوم، تابستان و پاییز ۱۳۸۵، ۵۳۰ صفحه، وزيرى
آیینه میراث - 35
پیاپی ۳۵، ویژه‌نامه ویژه نامه تاریخ علوم(3)، سال چهارم، شماره چهارم، زمستان۱۳۸۵، ۵۲۳ صفحه، وزيرى
آیینه میراث - 36،37
پیاپی ۳۶،۳۷، سال پنجم، شماره اول، تابستان۱۳۸۶، ۵۰۳ صفحه، وزيرى
آیینه میراث- 38
پیاپی ۳۸، سال پنجم، شماره سوم، ۱۳۸۶ش.، ۴۷۹، ۱۴ صفحه، وزيرى
ُآیینه میراث- 39
پیاپی ۳۹، سال پنجم، شماره چهارم، ۱۳۸۶ش.، ۴۱۲، ۱۷ صفحه، وزيرى
آیینه میراث- 40
پیاپی ۴۰، ویژه‌نامه شبه قاره (1)، سال ششم، شماره اول، ۱۳۸۷ش.، ۴۳۲، ۱۴ صفحه، وزيرى
پیاپی ۴۱، سال ششم، شماره دوم، ۱۳۸۷ش.، ۴۵۷، ۱۷ صفحه، وزيرى
آیینه میراث- 42
پیاپی ۴۲، ویژه‌نامه نسخه شناسی و متن پژوهی، سال ششم، شماره سوم، ۱۳۸۷ش.، ۴۰۱، ۱۵ صفحه، وزيرى
آیینه میراث- 43
پیاپی ۴۳، سال ششم، شماره چهارم، ۱۳۸۷ش.، ۳۳۰، ۱۲ صفحه، وزيرى
ُآینه میراث- 44
پیاپی ۴۴، سال هفتم، شماره اول، ۱۳۸۸ش.، ۳۹۵، ۱۴ صفحه، وزيرى
آیینه میراث- 45
پیاپی ۴۵، سال هفتم، شماره دوم، ۱۳۸۸ش.، ۲۸۰، ۹ صفحه، وزيرى
ُآینه میراث- 46
پیاپی ۴۶، سال هشتم، شماره اول، ۱۳۸۹ش.، ۲۰۱، ۷ صفحه، وزيرى
آیینه میراث- 47
پیاپی ۴۷، سال هشتم، شماره دوم، ۱۳۸۹ش.، ۲۳۵، ۷ صفحه، وزيرى
آیینه میراث- 48
پیاپی ۴۸، سال نهم، شماره ۴۸م، ۱۳۹۰ش.، ۲۳۲، ۱۰ صفحه، وزيرى
آیینه میراث- 49
پیاپی ۴۹، سال نهم، شماره ۴۹م، ۱۳۹۰ش.، ۲۷۲ صفحه، وزيرى
آیینه میراث- 50
پیاپی ۵۰، سال دهم، شماره اول، ۱۳۹۱ش.، ۲۹۲، ۱۰ صفحه، وزيرى
آیینه میراث- 51
پیاپی ۵۱، سال دهم، شماره دوم، ۱۳۹۲ش.، ۲۷۸ صفحه، وزيرى
آیینه میراث- 52
پیاپی ۵۲، سال ۱۱م، شماره اول، ۱۳۹۲ش.، ۳۱۶ صفحه، وزيرى
آیینه میراث- 53
پیاپی ۵۳، سال ۱۱م، شماره دوم، ۱۳۹۲ش.، ۳۰۶ صفحه، وزيرى
آیینه میراث- 54
پیاپی ۵۴، سال ۱۲م، شماره اول، ۱۳۹۳ش.، ۳۰۹ صفحه، وزيرى
آیینه میراث- 55
پیاپی ۵۵، سال ۱۲م، شماره ۵۵م، ۱۳۹۳ش.، ۲۹۲ و ۱۲ صفحه، وزيرى
آیینه میراث- 38
ویژه‌نامه مُلتمَساتِ انکُوری (اَنقروی)/ ناصر علیزاده خیاط - بهروز ایمانی، سال ۱۲م، شماره ضمیمه ۳۸، ۱۳۹۳ش.
آیینه میراث- 1،2
سال دوم، شماره اول، ۱۳۷۸ش.، ۱۲۶ صفحه، رحلى كوچك
همچنین نگاه کنید
سید محمدحسین حکیم سید محمدحسین حکیم (اهدا کننده)