نشریات
صفحه اصلی   /   نشریات   /   بساتین
بساتین
سردبیر: دکتر عبدالحسین طالعی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول: حسین متقی
عنوان: بساتین
زبان: فارسی
دوره نشر: شش ماه یک بار
نوع نشریه: علمی- تخصصی مطالعات نسخه های خطی اسناد و متون کهن
شاپا: ۲۳۸۳-۳۶۲۹
شماره‌ها:
بساتین- 1
پیاپی ۱، سال اول، شماره اول، ۱۳۹۳ش.، ۲۳۰ صفحه، رحلى كوچك
اهدا کننده: حسین متقی
بساتین- 2
پیاپی ۲، سال اول، شماره دوم، ۱۳۹۳ش.، ۳۳۸ صفحه، رحلى كوچك
اهدا کننده: حسین متقی
بساتین- 3و4
پیاپی ۳و۴، ویژه‌نامه همایش بزرگداشت سید مرتضی علم الهدی، سال دوم، شماره اول، ۱۳۹۴ش.، ۲۳۵ و ۱۹ صفحه، رحلى كوچك
بساتین- 5و6
پیاپی ۵و۶، سال سوم، شماره بساتین- ۵و۶، ۳۰۲ و ۲۰ صفحه، رحلى كوچك
اهدا کننده: حسین متقی
همچنین نگاه کنید
حسین متقی حسین متقی (اهدا کننده)