نشریات
صفحه اصلی   /   نشریات   /   پژوهشهای نسخه شناسی
پژوهشهای نسخه شناسی
سردبیر و مدیر مسؤول: نادر مطّلبی کاشانی
عنوان: پژوهشهای نسخه شناسی
زبان: فارسی
دوره نشر: شش ماه یک بار
موضوع: نسخه های خطی اسلامی
پژوهشهای نسخه شناسی- 1
پیاپی ۱، سال اول، شماره اول، ۱۳۹۵ش.، ۲۱۳و۸۶ صفحه، رحلى كوچك