نشریات
إشراف: سید هاشم میلانی
التصمیم و الإخراج الفني و مدیر التحریر: علي میر حسین
زبان: عربی