اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   نجیب مایل هروی
نجیب مایل هروی
نجیب مایل هروی
آثار موجود در کتابخانه
نقد و تصحیح متون ۱. نقد و تصحیح متون
مراحل نسخه شناسی و شیوه های تصحیح نسخه های خطی فارسی
اندر غزل خویش نهان خواهم گشتن ۲. اندر غزل خویش نهان خواهم گشتن
سماع نامه های فارسی
سرشناسه: نجیب مایل هروی
نشر نی، تهران، ۱۳۷۲ش.
تاریخ نسخه پردازی و تصحیح انتقادی نسخه های خطی ۳. تاریخ نسخه پردازی و تصحیح انتقادی نسخه های خطی
برگ بی برگی ۴. برگ بی برگی
یادنامه استاد رضا مایل
انتشارات طرح نو، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۴ش.
۵. جامی
سرشناسه: نجیب مایل هروی
انتشارات طرح نو، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.
۶. تاریخ و زبان در افغانستان، علل‌ تشتت‌ فرهنگی‌ و اجتماعی‌
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۱ش.
کتاب آرایی در تمدن اسلامی ۷. کتاب آرایی در تمدن اسلامی (تألیف و تحقیق)
مجموعه رسائل در زمینه خوشنویسی، مرکب سازی، کاغذگری، تذهیب و تجلید به انضمام فرهنگ واژگان نظام کتاب آرایی
آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهشهای اسلامی، چاپ دوم، مشهد، ۱۳۹۶ش.، 2 جلد
تصحیح و تحقیق:
مقامات جامی ۸. مقامات جامی (تصحیح و تعلیق و مقدمه)
گوشه هایی از تاریخ فرهنگی و اجتماعی خراسان در عصر تیموریان
سرشناسه: عبدالواسع بن جمال الدین نظامی باخزری‌
نویسنده: عبدالواسع نظامی باخزری
نشر نی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۱ش.
نشر نی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳ش.
مذکر احباب(ادب و فرهنگ فارسی در قرن دهم هجری) ۹. مذکر احباب(ادب و فرهنگ فارسی در قرن دهم هجری) (تصحیح و تعلیق و مقدمه)
سرشناسه: حسن نثاری بخاری
نویسنده: حسن نثاری بخاری
نشر مرکز، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.
عدة العقول و عمدة المعقول فی ایضاح مبانی الاصول همراه با دیگر مقالات فلسفی و کلامی ۱۰. عدة العقول و عمدة المعقول فی ایضاح مبانی الاصول همراه با دیگر مقالات فلسفی و کلامی (تصحیح)
معراج نامه ابو علی سینا به انضمام تحریر آن ۱۱. معراج نامه ابو علی سینا به انضمام تحریر آن (تصحیح و تعلیق و مقدمه)
تاج التراجم فی تفسیر القرآن للأعاجم ۱۲. تاج التراجم فی تفسیر القرآن للأعاجم (تصحیح)
سرشناسه: شاهفور بن طاهر اسفراینی
نویسنده: شاهفور اسفراینی
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.، 3 جلد، مصحح: علی اکبر الهی خراسانی
شرح مثنوی مولوی موسوم به مخزن الاسرار ۱۳. شرح مثنوی مولوی موسوم به مخزن الاسرار (تصحیح)
سرشناسه: ولی محمد اکبر آبادی
نویسنده: ولی محمد اکبر آبادی
نشر قطره، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳ش.، 7 جلد
۱۴. نورالمشرقین، سفرنامه منظوم از عهد صفوی (تصحیح و تعلیق و مقدمه)
سرشناسه: عبدالله بهشتی هروی
نویسنده: عبدالله ثانی (بهشتی هروی)
منتخب الخاقانی فی کشف حقایق عرفانی ۱۵. منتخب الخاقانی فی کشف حقایق عرفانی (تصحیح)
نویسنده: حکیم ملا عبدالله زنوزی تبریزی
مولی، تهران، ۱۳۶۱ش.
ده رساله مترجم ۱۶. ده رساله مترجم (تصحیح و تعلیق و مقدمه)
نویسنده: محی الدین ابن عربی
مولی، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۷ش.
عمده الکتاب و عده ذوی الالباب‌ ۱۷. عمده الکتاب و عده ذوی الالباب‌ (تحقیق و اشراف و نشر)
فیه‌ صفه‌ ‌الخط و ‌الاقلام‌ و ‌العد‌اد و ‌اللیق‌ و ‌البحر و ‌الاصبا‌غ‌ و ‌آله‌ ‌التجلیه‌
نویسنده: معز تمیمی صنهاجی
ویراستاری و مقدمه:
شرح التعرف لمذهب التصوف ۱۸. شرح التعرف لمذهب التصوف (مقدمه)
نویسنده: اسماعیل مستملی بخاری
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۲ش.
اشراف و نشر:
۱۹. مجموعه رسائل خطی فارسی
محافل المومنین فی ذیل مجالس المؤمنین [نورالله بن شریف الدین شوشتری] ۲۰. محافل المومنین فی ذیل مجالس المؤمنین [نورالله بن شریف الدین شوشتری]
مصنفات فارسی ۲۱. مصنفات فارسی (کوشش در نشر)
سرشناسه: احمد بن محمد علاءالدوله سمنانی
نویسنده: احمد علاءالدوله سمنانی
یادداشت‌ها:
یادداشت یادبود کتابخانه از نجیب مایل هروی ۱. یادداشت یادبود کتابخانه از نجیب مایل هروی
همچنین نگاه کنید
محمد آصف فکرت محمد آصف فکرت