اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   سیّد جواد ورعی
سیّد جواد ورعی
آثار موجود در کتابخانه
شیخ انصاری و نجات عقل از مسلخ اخباریگری ۱. شیخ انصاری و نجات عقل از مسلخ اخباریگری
احوال، افکار و آثار علامه شیخ محمّد حسین کاشف الغطاء ۲. احوال، افکار و آثار علامه شیخ محمّد حسین کاشف الغطاء
نویسنده: حبیب عفیفی
• احوال، افکار و آثار علامه شیخ محمد حسین کاشف الغطاء، موسسه کتاب شناسی شیعه، چاپ اول، قم، ۱۳۹۷ش.