اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   سید جعفر حسینی اشکوری
سید جعفر حسینی اشکوری
سید جعفر حسینی اشکوری
آثار موجود در کتابخانه
فهرست نسخه های عکسی مرکز احیاء میراث اسلامی ۱. فهرست نسخه های عکسی مرکز احیاء میراث اسلامی
سرشناسه: مرکز احیاء میاث اسلامی
نویسنده: سید صادق حسینی اشکوری
مجمع ذخائر اسلامی، چاپ اول، قم، ۱۳۷۷ش.، 5 جلد، اشراف: سید احمد حسینی اشکوری
فهرست نسخه های خطی کتابخانه حضرت آیة الله فاضل خوانساری ۲. فهرست نسخه های خطی کتابخانه حضرت آیة الله فاضل خوانساری
سرشناسه: کتابخانه‌ عمومی‌ حضرت‌ آیت‌الله‌ فاضل‌ خوانساری‌ ره‌. خوانسار
انتشارات انصاریان، چاپ اول، قم، ۱۴۱۶ق.، 2 جلد
فهرست نسخه های خطی کتابخانه شیخ محمد علی دیانی ( بیرجند ـ ایران ) ۳. فهرست نسخه های خطی کتابخانه شیخ محمد علی دیانی ( بیرجند ـ ایران )
به ضمیمه نسخه های خطی مسجد الرسول بازار ـ بیرجند
مجمع ذخائر اسلامی، چاپ اول، قم، ۱۳۸۴ش.
فهرست نسخه های خطی کتابخانه های گلپایگان ( گلپایگان ـ ایران ) ۴. فهرست نسخه های خطی کتابخانه های گلپایگان ( گلپایگان ـ ایران )
سرشناسه: حسینی‌ اشکوری‌، جعفر، - ۱۳۵۰
مجمع ذخائر اسلامی، چاپ اول، قم، ۱۳۸۱ش.
فهرست نسخه های خطی کتابخانه مدرسه جعفریه ( زهان ـ ایران ) ۵. فهرست نسخه های خطی کتابخانه مدرسه جعفریه ( زهان ـ ایران )
به ضمیمه نسخه های خطی کتابخانه سید معصوم قهستانی ( قائن ـ ایران )
سرشناسه: مدرسه جعفریه (زهان). کتابخانه
مجمع ذخائر اسلامی، چاپ اول، قم، ۱۳۸۳ش.
فهرست نسخه های خطی کتابخانه میرزا محمد کاظمینی (یزد ـ ایران) ۶. فهرست نسخه های خطی کتابخانه میرزا محمد کاظمینی (یزد ـ ایران)
سرشناسه: کتابخانه میرزا محمد کاظمینی (یزد)
مجمع ذخائر اسلامی، چاپ اول، قم، ۱۳۸۳ش.، 2 جلد
مجموعه اسناد کتابخانه میرزا محمد کاظمینی ( یزد ـ ایران ) ۷. مجموعه اسناد کتابخانه میرزا محمد کاظمینی ( یزد ـ ایران )
سرشناسه: کتابخانه میرزا محمد کاظمینی (یزد)
مجمع ذخائر اسلامی، چاپ اول، قم، ۱۳۸۳ش.، 2 جلد
فهرست نسخه های خطی کتابخانه سریزدی (مسجد حظیره) (یزد ـ ایران) ۸. فهرست نسخه های خطی کتابخانه سریزدی (مسجد حظیره) (یزد ـ ایران)
سرشناسه: کتابخانه سریزدی (یزد)
مجمع ذخائر اسلامی، چاپ اول، قم، ۱۳۸۴ش.، 2 جلد
فهرست نسخه های خطی کتابخانه مدرسه صدر بازار (اصفهان ـ ایران) ۹. فهرست نسخه های خطی کتابخانه مدرسه صدر بازار (اصفهان ـ ایران)
مجمع ذخائر اسلامی، چاپ اول، قم، اسفند ۱۳۸۴ش.، 3 جلد
فهرست نسخه های خطی کتابخانه حوزه علمیه امام صادق (اردکان ـ ایران) ۱۰. فهرست نسخه های خطی کتابخانه حوزه علمیه امام صادق (اردکان ـ ایران)
سرشناسه: حوزه علمیه امام صادق(ع). کتابخانه
مجمع ذخائر اسلامی، چاپ اول، قم، ۱۳۸۴ش.، 2 جلد
فهرست نسخه های خطی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه اصفهان ۱۱. فهرست نسخه های خطی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه اصفهان
سرشناسه: دانشگاه اصفهان. کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
انتشارات دانشگاه اصفهان، اصفهان، ۱۳۸۵ش.، 2 جلد، با مقدمه: احمد شعبانی
فهرست نسخه های خطی کتابخانه های قائن (قائن ـ ایران) ۱۲. فهرست نسخه های خطی کتابخانه های قائن (قائن ـ ایران)
مجمع ذخائر اسلامی، قم، ۱۳۸۱ش.
فهرست نسخه های خطی کتابخانه صدر خواجو (ایران ـ اصفهان) ۱۳. فهرست نسخه های خطی کتابخانه صدر خواجو (ایران ـ اصفهان)
مجمع ذخائر اسلامی، چاپ اول، قم، ۱۴۲۶ق.
فهرست نسخه های خطی کتابخانه مدرسه علمیه فتحعلی بیگ (دامغان ـ ایران) ۱۴. فهرست نسخه های خطی کتابخانه مدرسه علمیه فتحعلی بیگ (دامغان ـ ایران)
مجمع ذخائر اسلامی، قم، ۱۴۲۸ق.
فهرست نسخه های خطی کتابخانه دارالعلم آیت الله العظمی خوئی (نجف اشرف ـ عراق) ۱۵. فهرست نسخه های خطی کتابخانه دارالعلم آیت الله العظمی خوئی (نجف اشرف ـ عراق)
سرشناسه: مدرسه دارالعلم آیت الله العظمی حاج سید ابوالقاسم خویی(نجف اشرف). کتابخانه
مجمع ذخائر اسلامی، قم، ۱۳۸۶ش.
فهرست نسخه های خطی کتابخانه جامعه جوادیه (بنارس ـ هند) ۱۶. فهرست نسخه های خطی کتابخانه جامعه جوادیه (بنارس ـ هند)
سرشناسه: جامعه جوادیه (بنارس). کتابخانه
مجمع ذخائر اسلامی، قم، ۱۳۸۶ش.
فهرست نسخه های خطی کتابخانه قمر بنی هاشم علیه السلام (دامغان ـ ایران) ۱۷. فهرست نسخه های خطی کتابخانه قمر بنی هاشم علیه السلام (دامغان ـ ایران)
سرشناسه: کتابخانه قمر بنی هاشم (دامغان)
مجمع ذخائر اسلامی، قم، ۱۴۲۷ق.
فهرست کتابخانه مجلس شورای ملی ۱۸. فهرست کتابخانه مجلس شورای ملی
سرشناسه: ایران‌. مجلس‌ شورای‌ ملی‌. کتابخانه‌
نویسنده: یوسف اعتصام الملک
نویسنده (جلد 40/1): یوسف بیگ باباپور
نویسنده جلد 1/29: سید محمدحسین حکیم
نویسنده جلد 11: احمد منزوی
نویسنده جلد 2: استاد محمدتقی دانش پژوه، بهاء الدین علمی انواری
نویسنده جلد 2/24: سید محمد طباطبایی بهبهانی (منصور)
نویسنده جلد 2/40: حسین متقی
نویسنده جلد 3: ابن یوسف شیرازی
نویسنده جلد 3/24: محمود نظری
نویسنده جلد 30: ابوالفضل حافظیان بابلی
نویسنده جلد 33: محمود طیار مراغی
نویسنده جلد 34: محسن صادقی
نویسنده جلد 4: استاد عبدالحسین حائری
نویسنده جلد 43: سید صادق حسینی اشکوری
نویسنده جلد 6: سعید نفیسی
نویسنده جلد 8: فخری راستکار
مجلس شورای ملی، چاپ اول، تهران، ۱۳۰۵ق.، 43 جلد
مجلس شورای ملی، چاپ دوم، ویرایش اول، تهران، مهر ۱۳۵۲ش.، 3 جلد
فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه علامه رفیعی قزوینی ۱۹. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه علامه رفیعی قزوینی
موسسه کتاب شناسی شیعه، چاپ اول، قم، ۱۳۹۷ش.
تصحیح و تحقیق:
اجازات الحدیث ۲۰. اجازات الحدیث (تحقیق)
نویسنده: محمد مهدی طباطبائی بروجردی
موسسة الرافد للمطبوعات، چاپ اول، قم، ۱۴۳۱ق.، با مقدمه: فاضل بحرالعلوم
محقق خوانساری ۲۱. محقق خوانساری (تحقیق)
شرح حال و آثار آقا حسین بن جمال الدین محمد خوانساری(1016 ـ 1098)
نویسنده: محمد حسن فاضلی
الکشکول ۲۲. الکشکول (تحقیق)
مجموعة رجالیة وتاریخیة ۲۳. مجموعة رجالیة وتاریخیة (تحقیق)
إجازات المجلسي الأول ۲۴. إجازات المجلسي الأول (تحقیق)
نویسنده: علامه محمدتقی مجلسی
• مرکز تراث سید بحر العلوم، چاپ اول، ۱۴۳۹ق. برابر ۱۳۹۶ش.، با مقدمه: فاضل بحرالعلوم