اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   مهدی باقری سیانی
مهدی باقری سیانی
آثار موجود در کتابخانه
اجازات آیة الله العظمی سید ابوالحسن اصفهانی (۱۲۸۴ - ۱۳۶۵ق)‬ ۱. اجازات آیة الله العظمی سید ابوالحسن اصفهانی (۱۲۸۴ - ۱۳۶۵ق)‬
کانون پژوهش، اصفهان، ۱۳۸۸ش.
سیمای صالحان ۲. سیمای صالحان
آشنایی با مدرسه چهارباغ اصفهان و پنجاه تن از فرزانگان آن
موسسه کتاب شناسی شیعه، قم، ۱۳۹۹ش.
تصحیح و تحقیق:
رسالة صلاتیة (بیش از پنج هزار فرع فقهی) ۳. رسالة صلاتیة (بیش از پنج هزار فرع فقهی) (تحقیق)
نویسنده: محمد تقی رازی نجفی اصفهانی
ذوی القربی، چاپ اول، قم، ۱۳۸۳ش.، با تعلیق: محمد باقر نجفی اصفهانی
شرح هدایة المسترشدین (حجیة الظن) ۴. شرح هدایة المسترشدین (تحقیق)
نویسنده: محمد باقر نجفی اصفهانی
• شرح هدایة المسترشدین (حجیة الظن)، عطر عترت، قم، ۱۴۲۷ق. برابر ۱۳۸۵ش.
غرقاب ۵. غرقاب (تحقیق)
تراجم اعلام القرن الحادی عشر و ما بعده
نویسنده: محمدمهدی موسوی شفتی
کانون پژوهش، اصفهان، ۱۴۳۰ق.، محقق: محمود نعمتی