اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمد علی موحد
محمد علی موحد
آثار موجود در کتابخانه
در کشاکش دین و دولت ۱. در کشاکش دین و دولت
سی سال پس از پیامبر (ص)
نشر ماهی، چاپ ششم، تهران، ۱۳۹۹ش.
ترجمه:
۲. گیتا (بهگود گیتا)
با مقدمه‌ای‌ درباره‌ مبانی‌ فلسفه‌ و مذاهب‌ هند
شرکت سهامی انتشارات خوارزمی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۴ش.
تصحیح و تحقیق:
مقالات شمس تبریزی ۳. مقالات شمس تبریزی (تصحیح)
سرشناسه: محمد بن علی شمس تبریزی
کلمات: محمد شمس تبریزی
شرکت سهامی انتشارات خوارزمی، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۵ش.، 2 جلد