اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمد رضا زادهوش
محمد رضا زادهوش
آثار موجود در کتابخانه
راه نمای پژوهش درباره میرفندرسکی ۱. راه نمای پژوهش درباره میرفندرسکی
• راه نمای پژوهش درباره میر فندرسکی، مهر قائم، چاپ اول، اصفهان، ۱۳۸۳ش.
۲. احوال و آثار میرفندرسکی
موسسه کتاب شناسی شیعه، چاپ اول، قم، ۱۳۹۱ش.
سیّد محمّدعلی روضاتی ۳. سیّد محمّدعلی روضاتی
خانه کتاب ، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۴ش.
ترجمه:
۴. کنگره دانشمندان بغداد (ترجمه و تحقیق)
مهر قائم، اصفهان، ۱۳۸۲ش.، به کوشش: حسین حیدری شاهرودی