اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   علی صادق زاده وایقان
علی صادق زاده وایقان
آثار موجود در کتابخانه
ارجنامه دکتر سید محمد باقر حجتی ۱. ارجنامه دکتر سید محمد باقر حجتی
ویژه نامه دوازدهمین آیین بزرگداشت حامیان نسخ خطی
نویسنده: اعظم نجفقلی نژاد ورجوی
ارجنامه آیت الله حاج شیخ رضا استادی ۲. ارجنامه آیت الله حاج شیخ رضا استادی
ویژه نامه دوازدهمین آیین بزرگداشت حامیان نسخ خطی
نویسنده: اعظم نجفقلی نژاد ورجوی
گردآورنده: اعظم نجفقلی نژاد ورجوی
خانبابا مشار ۳. خانبابا مشار
خانه کتاب ، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۴ش.
عبدالله نورانی ۴. عبدالله نورانی
خانه کتاب ، چاپ اول، تهران، اسفند ۱۳۹۴ش.
محدّث نامه ۵. محدّث نامه
• احوال و آثار سیّد جلال الدّین حسینی ارموی، موسسه کتاب شناسی شیعه، چاپ اول، قم، ۱۴۰۰ش.، با مقدمه: دکتر مهدی محقق