کنفرانس‌ها
صفحه اصلی   /   کنفرانس‌ها   /     /   حضرت ابوطالب و مسألۀ تاریخ‌نگاری سدۀ نخست هجری
حضرت ابوطالب و مسألۀ تاریخ‌نگاری سدۀ نخست هجری
حضرت ابوطالب و مسألۀ تاریخ‌نگاری سدۀ نخست هجری
تاریخ برگزاری: ۱ آبان ۱۳۹۷ش.
محل کنفرانس: بنیاد محقق طباطبائی، قم