مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
آثار موجود در کتابخانه
نشر:
اصول نمایه سازی بر اساس استاندارد ایزو 999 ـ 1996 ۱. اصول نمایه سازی بر اساس استاندارد ایزو 999 ـ 1996 (نشر)
۲. فهرست مستند اسامی مشاهیر و مولفان (نشر)
۳. شیوه نامه ضبط اعلام انگلیسی در فارسی (نشر)
اصطلاحنامه کتابداری ۴. اصطلاحنامه کتابداری (نشر)
فارسی‌ به‌انگلیسی‌ و انگلیسی‌ به‌فارسی‌
نویسنده: فروردین راستین، پوری سلطانی
قواعد و ضوابط چاپ کتاب ؛شامل ضوابط انتشاری، شیوه خط فارسی، کتابنامه نویسی ۵. قواعد و ضوابط چاپ کتاب (نشر)
شامل ضوابط انتشاری، شیوه خط فارسی، کتابنامه نویسی
سرشناسه: پوری سلطانی
نویسنده: پوری سلطانی
کتابنامه فرهنگ و هنر ایران ۶. کتابنامه فرهنگ و هنر ایران (نشر)
در دوران پنجاه سال شاهنشاهی پهلوی
سرشناسه: کتابخانه‌ ملی ‌ایران
نویسنده: خسرو کریمی
۷. رده بندی دهدهی دیوئی (نشر)
اسلام
گردآورنده: احمد طاهری عراقی
سالها باید که تا ... ۸. سالها باید که تا ... (نشر)
یادنامه چهلمین روز درگذشت شادروان دکتر علی مزینانی
به کوشش: پوری سلطانی، محمد کریمی زنجانی اصل
فهرست روزنامه های موجود در کتابخانه ملی ایران ۹. فهرست روزنامه های موجود در کتابخانه ملی ایران (نشر)
سرشناسه: کتابخانه‌ ملی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌
نویسنده: کبری خداپرست، بیژن سرتیب زاده، فاطمه خورشیدی
تحلیل موضوعی و نمایه سازی ۱۰. تحلیل موضوعی و نمایه سازی (نشر)
مبانی‌ نظری‌ و توصیه‌های‌ عملی‌
مترجم: علی مزینانی
دایرة المعارف کتابداری و اطلاع رسانی ۱۱. دایرة المعارف کتابداری و اطلاع رسانی (ناشر جلد 2 و نشر)
کتابشناسی آذربایجان ۱۲. کتابشناسی آذربایجان (نشر)
رده بندی دهدهی دیوئی ۱۳. رده بندی دهدهی دیوئی (نشر)
ادبیات ایرانی
نویسنده: ملویل دیویی
نمایه فصلنامه کتاب 1373 _ 1369 ۱۴. نمایه فصلنامه کتاب 1373 _ 1369 (نشر)
به کوشش: سیمین نیازی
فهرست نسخ خطی کتابخانه ملی ایران ۱۵. فهرست نسخ خطی کتابخانه ملی ایران (نشر)
سرشناسه: کتابخانه‌ ملی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌
تألیف جلد 46: سید جعفر طباطبائی یزدی
گردآورنده ج 11و17: علینقی منزوی تهرانی
گردآورنده ج1-10: عبدالله انوار
گردآورنده ج12،13،16،17: حبیب الله عظیمی
گردآورنده ج14،15: امیره ضمیری
گردآورنده ج18: زهره معیری
گردآورنده ج21: رضا خانی پور
دستنامه قواعد فهرستنویسی ۱۶. دستنامه قواعد فهرستنویسی (نشر)
رده بندی دهدهی دیوئی ۱۷. رده بندی دهدهی دیوئی (نشر)
تاریخ ایران
نویسنده: ملویل دیویی
رده بندی دهدهی دیوئی ۱۸. رده بندی دهدهی دیوئی (نشر)
زبانهای ایرانی
نویسنده: ملویل دیویی
۱۹. سرعنوانهای موضوعی فارسی (نشر)
رده بندی دهدهی دیوئی ۲۰. رده بندی دهدهی دیوئی (نشر)
جغرافیای ایرانی
نویسنده: ملویل دیویی
گردآورنده: فرشته کاشفی
مارک ایران ۲۱. مارک ایران (نشر)
کتابشناسی آداب و رسوم اصفهان ۲۲. کتابشناسی آداب و رسوم اصفهان (نشر)
۲۳. رده PIR زبانها و ادبیات ایرانی بر اساس نظام رده بندی کتابخانه کنگره (نشر)
فهرست توصیفی سفرنامه های انگلیسی ۲۴. فهرست توصیفی سفرنامه های انگلیسی (نشر)
موجود در کتابخانه ملی ایران
نویسنده: محمد تقی پور احمد جکتاجی
کوششی در آموزش خط سیاق ۲۵. کوششی در آموزش خط سیاق (نشر)
به انضمام کتب درسی تعلیم سیاق محاسب ‌التجار...
نویسنده: جواد صفی نژاد
اصول و مبانی نسخه شناسی در کتب خطی ۲۶. اصول و مبانی نسخه شناسی در کتب خطی (نشر)
خدمات فنی ۲۷. خدمات فنی (نشر)
نویسنده: پوری سلطانی
صورت کتابهای فهرست شده در مرکز خدمات کتابداری ۲۸. صورت کتابهای فهرست شده در مرکز خدمات کتابداری (ناشر جلد 36)
سرشناسه: موسسه‌ تحقیقات‌ و برنامه‌ریزی‌ علمی‌ و آموزشی‌. مرکز خدمات‌ کتابداری‌
فهرستگان نسخه های خطی ایران (فنخا) ۲۹. فهرستگان نسخه های خطی ایران (فنخا) (نشر)
به کوشش: مصطفی درایتی
نام آوران علم و اجتهاد کرمان «از قاجاریه تا پهلوی» ۳۰. نام آوران علم و اجتهاد کرمان «از قاجاریه تا پهلوی» (نشر)
گردآورنده: مجید نیک پور
ارجنامه دکتر سید محمد باقر حجتی ۳۱. ارجنامه دکتر سید محمد باقر حجتی (نشر)
ویژه نامه دوازدهمین آیین بزرگداشت حامیان نسخ خطی
نویسنده: علی صادق زاده وایقان، اعظم نجفقلی نژاد ورجوی
ارجنامه آیت الله ضیاءالدین حدائق شیرازی (ابن یوسف) ۳۲. ارجنامه آیت الله ضیاءالدین حدائق شیرازی (ابن یوسف) (نشر)
ویژه نامه دوازدهمین آیین بزرگداشت حامیان نسخ خطی
گردآورنده: محمد برکت
ارجنامه آیت الله حاج شیخ رضا استادی ۳۳. ارجنامه آیت الله حاج شیخ رضا استادی (نشر)
ویژه نامه دوازدهمین آیین بزرگداشت حامیان نسخ خطی
نویسنده: علی صادق زاده وایقان، اعظم نجفقلی نژاد ورجوی
گردآورنده: علی صادق زاده وایقان، اعظم نجفقلی نژاد ورجوی
ارجنامه علامه محقق سید عبدالعزیز طباطبائی ۳۴. ارجنامه علامه محقق سید عبدالعزیز طباطبائی (نشر)
الصحیفة السجادیّة الکاملة ۳۵. الصحیفة السجادیّة الکاملة (نشر)
چهار مقاله درباره صحیفه سجادیه ۳۶. چهار مقاله درباره صحیفه سجادیه (نشر)
فرزانه ایران مدار ۳۷. فرزانه ایران مدار (نشر)
فرزند هرات ۳۸. فرزند هرات (نشر)
گردآورنده: علی اوجبی
مُلحَقُ نهج البَلاغة ۳۹. ملحق نهج البلاغه (نشر)
نسخه های خطی اسلامی در روسیه ۴۰. نسخه های خطی اسلامی در روسیه (نشر)
نویسنده: حسین متقی
اوراق زرین ۴۱. اوراق زرین (نشر)
رؤسا و نام‌آوران کتابخانه ملی ایران ۴۲. رؤسا و نام‌آوران کتابخانه ملی ایران (نشر)
کتابخانه ملی ایران ۴۳. کتابخانه ملی ایران (نشر)
فهرست اسماء علماء الشیعة و مصنفیهم ۴۴. فهرست اسماء علماء الشیعة و مصنفیهم (عکسبرداری)
مخطوطة سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران.
زبان: عربی
نویسنده: منتجب الدین علی بن عبیدالله بن بابویه رازی
سرعنوان موضوعی: نویسندگان شیعه > سرگذشتنامه و کتابشناسی، مجتهدان و علما > سرگذشتنامه و کتابشناسی
تاریخ کتابت: ۷۷۶ق.
شماره نسخه عکسی: ع/۸۶
نقش آیین‌های ایرانی در نظام خلافت اسلامی ۴۵. نقش آیین‌های ایرانی در نظام خلافت اسلامی (ناشر همکار)
قرآن‌های کوفی در ایران ۴۶. قرآن‌های کوفی در ایران (ناشر همکار)
پنجاه سال با دکتر مهدی بیانی ۴۷. پنجاه سال با دکتر مهدی بیانی (نشر)