اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   علامه سید محمدعلی روضاتی
علامه سید محمدعلی روضاتی
علامه سید محمدعلی روضاتی
آثار موجود در کتابخانه
مجالس اهل ایمان ۱. مجالس اهل ایمان
در مساجد و تکایای اصفهان
کانون پژوهش، اصفهان، ۱۳۸۶ش.
فهرست کتب خطی کتابخانه های اصفهان ۲. فهرست کتب خطی کتابخانه های اصفهان
مؤسسه نشر نفائس مخطوطات، اصفهان، ۱۳۸۲ق.، 2 جلد
جامع الأنساب ۳. جامع الأنساب
چاپخانه جاوید، اصفهان، ۱۳۳۵ش.
چگونگی مرجعیت و نشر فتاوی شیخ اعظم انصاری ۴. چگونگی مرجعیت و نشر فتاوی شیخ اعظم انصاری
دومین دو گفتار ۵. دومین دو گفتار
پیرامون احوال و آثار محمد سعید قاضی و محمد سعید حکیم (دو دانشمند قم) و ملا محمدعلی تونی خراسانی (دانشمند مقیم اصفهان)
• دومین دوگفتار، موسسه فرهنگی مطالعاتی الزهراء علیها السلام، قم، ۱۳۸۶ش.
فهرست کتب خطی اصفهان ۶. فهرست کتب خطی اصفهان
دو هزار نسخه عربی و فارسی
نخستین دو گفتار پیرامون گوشه هایی ازاحوال و آثار علماء بزرگ خوانسارمهاجر به اصفهان و سیری دراجازه نامه ها ۷. نخستین دو گفتار پیرامون گوشه هایی ازاحوال و آثار علماء بزرگ خوانسارمهاجر به اصفهان و سیری دراجازه نامه ها
به پیوست اجازه نامه علامه مجلسی اول به محقق خوانساری و تعلیقه ای بررساله نیت جمال المحققین
تکملة الذریعة الی تصانیف‌ الشیعة ۸. تکملة الذریعة الی تصانیف‌ الشیعة
اعداد: محمد برکت
کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۴۳۲ق. برابر ۱۳۹۰ش. برابر 2011م.، 2 جلد
آثاری درباره علامه سید محمدعلی روضاتی:
در پرتو روضات ۱. در پرتو روضات
پنجاه مقاله در تراجم، کتابشناسی، نسخه شناسی و تاریخ
گردآورنده: موسسه کتاب شناسی شیعه
موسسه کتاب شناسی شیعه، چاپ اول، قم، ۱۴۳۳ق. برابر ۱۳۹۱ش. برابر 2012م.
:
۲. رساله داوویه
۳. تحفه نجفیه
۴. رسالة آثار التقوی
زندگانی حضرت آیة الله چهار سوقی ۵. زندگانی حضرت آیة الله چهار سوقی
موسسه کتاب شناسی شیعه، چاپ اول، قم، ۱۳۹۶ش.
تکملة طبقات اعلام الشیعة ۶. تکملة طبقات اعلام الشیعة
تصحیح و تحقیق:
روضات الجنات فی أحوال العلماء والسادات ۷. روضات الجنات فی أحوال العلماء والسادات (تعلیق و تحقیق)
سماء المقال فی تحقیق علم الرجال ۸. سماء المقال فی تحقیق علم الرجال (تصحیح)
آثار ترجمه شده:
تصحیح عمدة الطالب ۹. تصحیح عمدة الطالب
اسناد:
نامه علامه سید محمدعلی روضاتی در تاریخ 18 رجب 1411 ۱. نامه علامه سید محمدعلی روضاتی در تاریخ 18 رجب 1411
نامه علامه سید محمدعلی روضاتی در تاریخ 8 شعبان 1411 ۲. نامه علامه سید محمدعلی روضاتی در تاریخ 8 شعبان 1411
نامه علامه سید محمدعلی روضاتی در تاریخ 19 صفر 1404 ۳. نامه علامه سید محمدعلی روضاتی در تاریخ 19 صفر 1404
نامه علامه سید محمدعلی روضاتی در سال 1405 ق ۴. نامه علامه سید محمدعلی روضاتی در سال 1405 ق
آثاری درباره علامه سید محمدعلی روضاتی:
اسنادی از خاندان روضاتیان ۱. اسنادی از خاندان روضاتیان