اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   آیة الله سید موسی شبیری زنجانی
آیة الله سید موسی شبیری زنجانی
آیة الله سید موسی شبیری زنجانی
آثار موجود در کتابخانه
جرعه ای از دریا ۱. جرعه ای از دریا
موسسه کتاب شناسی شیعه، چاپ اول، قم، ۱۳۸۹ش.، 4 جلد
تصحیح و تحقیق:
رجال النجاشی ۲. رجال النجاشی (تحقیق)
آشنای حق ۳. آشنای حق (تعلیق)
اندیشه و رفتارهای سلوکی آقامحمد بیدآبادی (م 1198ق)
نویسنده: علی صدرائی خوئی
خوئی، چاپ اول، قم، ۱۳۹۱ش.